Logo van de Rekenkamer 's-Hertogenbosch

Rekenkamer 's-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente.

Actueel

Augustus 2020- Onderzoek Rol van de raad in tijden van crisis
17 & 18 september Groepsgesprekken

Nu de crisis langer voortduurt, ligt landelijk en in ‘s-Hertogenbosch de vraag op tafel op welke wijze de raad weer haar normale functie kan vervullen. Met andere woorden, de vraag is op welk moment en in welke mate de raad zijn democratisch-bestuurlijke rol weer (volledig) kan oppakken. Voor de beantwoording van deze vraag zijn twee elementen van groot belang. De eerste is de formele vraag wat de juridische positie van de raad is. De tweede wat de raad zelf wil. 

De rekenkamercommissie 's-Hertogenbosch gaat dit onderzoeken. De Rekenkamercommissie zal het onderzoek uitvoeren in samenwerking met Crisislab. Dit onderzoek kent vanwege de actualiteit een korte doorlooptijd. Het onderzoek is in de laatste week van augustus gestart en wordt in de laatste week van september afgerond. In de raadsvergadering van 6 oktober zal een korte inhoudelijke rapportage van het onderzoek aan  de gemeenteraad worden voorgelegd, bestaande uit een factsheet over de juridische positie van de raad en een verslag van de opbrengst van de gesprekken, voorzien van een afsluitend raadsvoorstel.  

Om een brede inbreng vanuit uw raad mogelijk te maken, worden alle fracties gevraagd om uit hun midden een fractielid als deelnemer af te vaardigen. De gesprekken zullen plaatsvinden in de avonden van 17  en 18 september 2020, onder leiding van prof. Ira Helsloot van Crisislab. Naar gelang uw voorkeur kunt zich nu al opgeven voor één van deze data via de secretaris van de rekenkamercommissie, Derk Berends.

Lees de brief aan de raad.

 

3 september 2020- bijeenkomst Data en de rol van de raad

Op 3 september vindt vanaf 17.30 uur de bijeenkomst Data en de rol van de raad plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor alle raadsleden, zij kunnen zich aanmelden (in verband met de Corona maatregelen) bij de secretaris van de rekenkamercommissie de heer D. Berends . 

 

Augustus 2020- De rekenkamercommissis start onderzoek naar sturing van de gemeenteraad op jeugdzorg

De wijze waarop de jeugdzorg in ‘s-Hertogenbosch bestuurlijk is georganiseerd, het belang dat aan een goed functionerende jeugdhulp wordt gehecht en de financiële middelen die ermee gemoeid zijn, zijn voor de gemeenteraad belangrijke voorwaarden voor het op een juiste wijze sturing geven aan dit beleidsveld. Uit een inventarisatie van onderwerpen die de Rekenkamercommissie eind vorig jaar heeft uitgevoerd en met het presidium heeft gedeeld, bleek dat zij prioriteit geeft aan dit onderwerp. De rekenkamercommissie gaat onderzoeken:'In hoeverre de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch in staat is om – binnen de regionale samenwerking – de gewenste sturing te geven aan de lokale jeugdhulp.'

Na een zorgvuldig doorlopen traject is een extern onderzoeksbureau gecontracteerd waarmee de Rekenkamercommissie nog in 2020 dit onderzoek wil afronden en zo spoedig mogelijk na afronding naar de gemeenteraad sturen.  

Aankondiging onderzoek aan raad en college.

 

7 juli 2020-  Benoeming Martin van der Horst 

Op dinsdag 7 juli is door de gemeenteraad benoemd de heer Martin van der Horst als extern lid van de rekenkamercommissie. 

Kijk hier de uitzending terug. 

 

 

Lopend onderzoek

Op dit moment voert de Rekenkamercommissie de volgende onderzoeken uit: